Велкова-Гайдаржиева, Антония. Гласът на революцията. Политическият роман на Ботев. - БОТЕВ И БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРA. НОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ. 170 години от рождението на Христо Ботев. Съставители: Антония Велкова-Гайдаржиева, Виолета Русева. ЕИ "LiterNet" Варна. Първо издание, 2018-2019 ISBN 978-954-304-430-6. © Електронно издателство LiterNet, 31.12.2018 Ботев и българската литературa. Нови изследвания. Варна: LiterNet, 2018-2019


Велкова-Гайдаржиева, Антония (2019) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Гласът на революцията. Политическият роман на Ботев. - БОТЕВ И БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРA. НОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ. 170 години от рождението на Христо Ботев. Съставители: Антония Велкова-Гайдаржиева, Виолета Русева. ЕИ "LiterNet" Варна. Първо издание, 2018-2019 ISBN 978-954-304-430-6. © Електронно издателство LiterNet, 31.12.2018 Ботев и българската литературa. Нови изследвания. Варна: LiterNet, 2018-2019


 ЗА БОТЕВИЯ РОМАН НА РЕВОЛЮЦИЯТА Ив. Радев конструира post factum недописания политически роман на Ботев, подреждайки в единно цяло статиите му от в. „Знаме” и озаглавявайки го „Да драснем кибрита на въстанието… Политическият роман на Ботев”. В публицистично-репортажните текстове Ботев изпъква като мощен геополитически визионер, културен антрополог, социолог, философ на историята, народопсихолог. „Сглобеният” от Ив. Радев Ботев роман е резултат от рецептивната нагласа, от гледната точка на изследователя, който възприема репортажните фрагменти като съграждащи свят – на идейно-политически кроежи, конфликти и отношения – бурен, развълнуван, стремителен. Литературният историк излага категорично тезата, че полето, в което Ботев суверенно изявява социално-гражданските си идеи, геополитическите си възгледи, държавнотворческото си мислене, е журналистическата дейност, подчинена изцяло на революционния идеал. „Да драснем кибрита на въстанието” е едновременно исторически апел и метафизически порив. Ботев, политически роман, революционен идеал, геополитически визионер, съграждане на свят FOR BOTEV'S NOVEL OF THE REVOLUTION Iv. Radev constructs the post factum unpublished political novel by Botev, arranging in a unified whole his articles - from the "Zname" newspaper and naming it "To light the match of the uprising... Botev's political novel". In the publicistic - reporting texts Botev stands out as a powerful geopolitical visionary, a cultural anthropologist, a sociologist, a philosopher of history, a national psychologist. The "assembled" by Iv. Radev novel of Botev is the result of the receptive attitude, from the point of view of the researcher, who perceives the reportage fragments as forming a world of ideological-political schemes, conflicts and relations - impetuous, agitated, precipitous. The literary historian strongly argues that the field in which Botev sovereignly expresses his socio-civic ideas, his geopolitical views, his state-based thinking, is the journalistic activity entirely subordinated to the revolutionary ideal. "To light the match of the uprising" is both a historical appeal and a metaphysical impulse. Botev, a political novel, a revolutionary ideal, a geopolitical visionary, the building of a world
  Статия
 
 
  25374
 Антония Велкова-Гайдаржиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/