Активизация на творческата дейност на студентите като необходима компонента на подготовката за професионално-педагогическа дейност, Сборник научни трудове, Математика и методика на обучението по математика и информатика, УИ “Епископ К. Преславски”, ШУ, Шумен, 2002, стр. 62-65. ISBN 954-577-159-3


Маринова, Виолета (2002) Активизация на творческата дейност на студентите като необходима компонента на подготовката за професионално-педагогическа дейност, Сборник научни трудове, Математика и методика на обучението по математика и информатика, УИ “Епископ К. Преславски”, ШУ, Шумен, 2002, стр. 62-65. ISBN 954-577-159-3 Шумен


 За по-добра подготовка на професионално-педагогическата дейност на студентите се предлага начин за активизация на творческата им дейност.
  Статия
 подготовка, професионално-педагогическа дейност, активизация, творческа дейност
 Издадено
  25336
 Виолета Маринова

1. Гирджева – Валачева, Д., Някои елементи на психологическата готовност за училище в контекста на предучилищното образование и математическата пропедевтика, сб. Съвременно образование: стратегии, направления, ценности, Пловдив, 2012, стр. 276-288. ISBN 978-954-423-827-8 Цитирано на стр. 278.

2. Цитирано в: Гирджева – Валачева, Д., Вариант за развиващ оперативен материал при ориентиране в двумерното пространство на деца от предучилищна възраст, сб. Детето във фокуса на педагогическото взаимодействие и социалната работа, София, 2013, стр. 109-113. ISBN 978-954-07-3522-1. COBISS.BG-ID 1262691812 Цитирано на стр. 113.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/