“Развитието на металингвистично съзнание – обща цел при обучението по роден език и чужд език”


Кильовска, Ваня (2006) “Развитието на металингвистично съзнание – обща цел при обучението по роден език и чужд език” “Съвременно образование и чужд език”, УИ "Св.св.Кирил и Методий"., Велико Търново, 2006


 Докладът разглежда въпросът за неизграденото металингвистично съзнание при децата през първите 2 години на началното училищно обучение и проблемът за и съществуващото разграничение мужду обучението по роден език и това по чужд език. За преодоляването на тези проблеми е необходимо да се работи, както в процеса на обучение по роден език, така и в процеса на обучение по чужд език, като общата цел е, да се развие у децата металингвистично съзнание на базата на дейности провеждани първо на роден,
  Статия
 металингвистично
 Издадено
  2532
 Ваня Кильовска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/