Математическо моделиране в обучението по математика – горен курс. Списание „Педагогически алманах”, ВТУ, 2006, стр. 233-242. ISSN 1310-358Х


Маринова, Виолета (2006) Математическо моделиране в обучението по математика – горен курс. Списание „Педагогически алманах”, ВТУ, 2006, стр. 233-242. ISSN 1310-358Х Велико Търново


 Разглеждат се задачи от обучението по математика в горния курс, които се решават с помощта на математическо моделиране.
  Статия
 математическо моделиране, задачи, горен курс
 Издадено
  25307
 Виолета Маринова

1. Николова, М., Компютърът в обучението - иновационни технологии, подготовка на педагогическите кадри и дидактическата практика в средното училище, Педагогически алманах, ВТУ, 2012, стр. 110-147. ISSN 1310-358Х Цитирано на стр. 145.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/