Змиеборският сюжет и темата за хазартната игра в разказа “За пръв път с баща ми на утринна” на Лазар Лазаревич -В: Българистични проучвания. Актуални проблеми на българистиката и славистиката, Българистични проучвания Сб. докл. от VIII междунар. научна сесия. Ред. Д. Кенанов и др.


Григорова, Маргрета (2003) Змиеборският сюжет и темата за хазартната игра в разказа “За пръв път с баща ми на утринна” на Лазар Лазаревич -В: Българистични проучвания. Актуални проблеми на българистиката и славистиката, Българистични проучвания Сб. докл. от VIII междунар. научна сесия. Ред. Д. Кенанов и др. Велико Търново: Фабер, 2003, 295-303.ISBN 954-775-281-2, COBISS.BG-ID 1042210276


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  25294
 Маргрета Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/