“Новите информационни и комуникационни технологии като средство за модернизация на ранното чуждоезиково обучение”


Кильовска, Ваня (2004) “Новите информационни и комуникационни технологии като средство за модернизация на ранното чуждоезиково обучение” Сборник доклади от научна конференция на Съюз на учените в България - “България и Европа, традиции и съвременност”, велико Търново, Фабер, 2004 ISBN 954 - 774 -331 - 2


 Докладът разглежда въпросите за мястото на интерактивните дейности в процеса на преподаването на чужд език на деца в предучилищна и начална възраст. Модернизацията на методите на ранното чуждоезиково обучение се основава преди всичко на въвеждането на тези дейности чието осъществяванее много улеснено от новите информационни и комуникационни технологии в ранното чуждоезиково обучение В по-голямата си част компютърните методологии за ранно чуждоезиково обучение са базирани на въвеждане в чуждия
  Статия
 информационни технологии, ранно чуждоеэиково обучение
 Издадено
  2528
 Ваня Кильовска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/