Математически модели и моделиране в училищния курс по математика – дидактически аспекти и значение. Списание „Педагогически алманах”, ВТУ, 2011, стр. 111-121. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1287113956


Маринова, Виолета (2011) Математически модели и моделиране в училищния курс по математика – дидактически аспекти и значение. Списание „Педагогически алманах”, ВТУ, 2011, стр. 111-121. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1287113956 Велико Търново


 Разглеждат се задачи, които се решават с математическо моделиране по дисциплини от училищния курс.
  Статия
 модел, моделиране, училищен курс
 Издадено
  25279
 Виолета Маринова

1. Ангелова, В. Педагогическа технология за изучаване на текстовите задачи в началния етап на образование. Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, монография, 2019. ISBN 978-619-202-416-1 (цитирано на стр. 37)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/