Theatrum mundi и загадката на отворения финал в романа на Болеслав Прус “Кукла”


Григорова, Маргрета (1998) Theatrum mundi и загадката на отворения финал в романа на Болеслав Прус “Кукла” - В: Славистични проучвания : Сб. в чест на XI междунар. славист. конгр. Etudes Slaves : Melange a l'occasion du XI congr. internat. des slavisants, Вeлико Търново: ПИК, 1998, 125-141. ISBN 954-736-005-1, COBISS.BG-ID 1025827044


 
  Статия
 Болеслав Прус, "Кукла", отворен финал


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  25278
 Маргрета Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/