Янко Музикантът или разказът като предрешена приказка. Препоръки към преподаването на разказа


Григорова, Маргрета (1994) Янко Музикантът или разказът като предрешена приказка. Препоръки към преподаването на разказа - В:Алманах VI клас : Нар. песни, бълг. лит., чужда лит. - литературознание, език, стил, методика. Ред. И. Радев, Велико Търново:Слово, 1994, 347-353, ISBN 954-439-260-2 COBISS.BG-ID 1030188772


 
  Статия
 Хенрик Сенкевич, "Янко музиканта", разказ, приказка, преподаване


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  25272
 Маргрета Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/