Математически модели, които се решават със средствата на алгебрата и математическия анализ в училищния курс по математика, студия. Списание „Педагогически алманах”, ВТУ, 2012, стр. 197-224, 31 с. ISBN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1254948068


Маринова, Виолетка (2012) Математически модели, които се решават със средствата на алгебрата и математическия анализ в училищния курс по математика, студия. Списание „Педагогически алманах”, ВТУ, 2012, стр. 197-224, 31 с. ISBN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1254948068 Велико Търново


 Прилага се математическо моделиране с помощта на алгебра и анализ при решаване на задачи от училищния курс. Разгледани са конкретни примери.
  Студия
 математическо моделиране, модели, алгебра, анализ, училищен курс по математика
 Издадено
  25264
 Виолетка Маринова

1. Ангелова, В. Педагогическа технология за изучаване на текстовите задачи в началния етап на образование. Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, монография, 2019. ISBN 978-619-202-416-1 (цитирано на стр. 159)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/