Съвременното обучение по математика в средното училище, Трудове на ВТУ, ПФ, 2001, с. 303-327 ISSN C619-2998 – 1313-7492. COBISS.BG-ID 1177173732


Маринова, Виолета (2001) Съвременното обучение по математика в средното училище, Трудове на ВТУ, ПФ, 2001, с. 303-327 ISSN C619-2998 – 1313-7492. COBISS.BG-ID 1177173732 Велико Търново


 Обстойно се разглеждат целите на съвременното обучение в средното училище и в частност по математика по отношение развитие на личността.
  Студия
 съвременно обучение, математика, средно училище, развитие на личността
 Издадено
  25263
 Виолета Маринова

1. Ангелова, В. Педагогическа технология за изучаване на текстовите задачи в началния етап на образование. Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, монография, 2019. ISBN 978-619-202-416-1 (цитирано на стр. 48)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/