Математическото моделиране – иновационна технология за усвояване на понятието „функция” в съвременното училищно образование, монография. Издателство „Абагар”, Велико Търново, 2012, 303 с. ISBN 978-954-427-997-4. COBISS.BG-ID 1253055972


Маринова, Виолета (2012) Математическото моделиране – иновационна технология за усвояване на понятието „функция” в съвременното училищно образование, монография. Издателство „Абагар”, Велико Търново, 2012, 303 с. ISBN 978-954-427-997-4. COBISS.BG-ID 1253055972 Велико Търново


 Изследва се проблемът за формирането на съдържателни представи за понятието „функция“ в прогимназиалния етап на основната образователна степен в българското училище.
  Монография
 модел, математическо моделиране, функция, съвременно училищно образование
 Издадено
  25259
 Виолета Маринова

2. Ангелова, В. Педагогическа технология за изучаване на текстовите задачи в началния етап на образование. Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, монография, 2019. ISBN 978-619-202-416-1 (цитирано на стр. 96)

1. Ангелова, В., Моделиране и приложението му в математиката и обучението по математика в началния етап на средното училище. (монография) Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2013, 175 с. ISBN 978-954-423-912-1. COBISS.BG-ID 1287724516 Цитирано на стр. 173.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/