Учебен речник на непознати, чужди и остарели думи в българския език


Радева, Ния (1994) Учебен речник на непознати, чужди и остарели думи в българския език Велико Търново: "Слово", 202 с.


 
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 
 Издадено
  25250
 Ния Радева

5. Буров, Стоян. Проф. д-р Пенка Радева на 70 години. // Език свещен : Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева / Ред. колегия Стоян Буров, Антон Гецов, Силвия Коева. - Велико Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2017, с. 11.

4. Sotirov, Petar. За българо-полската асиметрия в областта на архаичната лексика. // Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie (Lublinie : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej), № 5, 2016, с. 90. https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2017/0214/174034-zcm-5-2016.pdf e-ISSN: 2449-8297

2. Вътов, Върбан. [Петдесет] 50 години Великотърновска лингвистична българистика. Кратка история и перспективи / Върбан Вътов, Стоян Буров, Владислав Маринов. // Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г. Кн.8. Кръгла маса "Българистика" / Състав. Владимир Станев. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2014, с. 18.

3. Иванова-Гиргинова, Мариета, Е. Рускова. Българската модерна драма по време на войните - синтез на естетически почерци. // Компаративнi дослiдження слов’янських мов i лiтератур : Збірник наукових праць. - Київ : Освіта України, 2014, Вып. 24. Пам"яті академіка Леоніда Булаховського, с. 290-303. ISSN 2075-437X

1. 50 години Великотърновска лингвистична българистика. // Електронно списание LiterNet, 10.07.2013, № 7 (163). https://liternet.bg/publish28/stoian-burov/50-godini.htm

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/