Фразеологизми от семантичното поле „лъжа, мамя” в българския език. – В: Йорданка Маринова: Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий", 2006, с. 63 – 68; ISBN 954-524-556-5 : ISBN 978-954-524-556-5; COBISS.BG-ID: 1227006436


Вътов, Върбан (2006) Фразеологизми от семантичното поле „лъжа, мамя” в българския език. – В: Йорданка Маринова: Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий", 2006, с. 63 – 68; ISBN 954-524-556-5 : ISBN 978-954-524-556-5; COBISS.BG-ID: 1227006436 Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий",


 
  Статия
 
 Издадено
  25207
 Върбан Вътов

1. Гърдев Ст. Езикови структури. Пътища и граници на смисъла, В. Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2009, цит. на с. 47, 157; ISBN 987-954-524-676-0, COBISS.BG-ID: 1230259428

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/