Лексикология на българския език (Лексемика. Ономастика. Фразеология. Лексикография). Велико Търново: Абагар, 1998, 424 с. ISBN 954-427-290-9, COBISS.BG-ID 1032340452


Вътов, Върбан (1998) Лексикология на българския език (Лексемика. Ономастика. Фразеология. Лексикография). Велико Търново: Абагар, 1998, 424 с. ISBN 954-427-290-9, COBISS.BG-ID 1032340452 Велико Търново: Абагар


 
  Учебник / Учебно помагало
 лексема, фразема, лексикално значение, синоними, омоними, чужди думи, речници
 Издадено
  25200
 Върбан Вътов

6. Досев Вл. Манипулативната сила на метафорите в медийния дискурс. – Проф. д-р Върбан Вътов 70 години: юбилеен сборник / [състав. Кирил Цанков], В. Търново: Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, 2011, цит. на с.217. ISBN 978-954-524-810-8, COBISS.BG-ID: 1246114788

7. Русев Р. Към определението на думата. – Проф. д-р Върбан Вътов 70 години: юбилеен сборник / [състав. Кирил Цанков], В. Търново: Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, 2011, цит. на с. 350; ISBN 978-954-524-810-8, COBISS.BG-ID: 1246114788

5. Гърдев Ст. Езикови структури. Пътища и граници на смисъла, В. Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2009, цит. на с. 109, 157, ISBN 987-954-524-676-0, COBISS.BG-ID: 1230259428

4. Меракова Ел. Деминутивите в общуването между учител и ученик. - В: Проблеми на българската разговорна реч. Кн. 6, В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2004, цит. на с.182, ISBN 954-524-407-0 (кн. 6), COBISS.BG-ID: 1042340580

1. Атанасова Ив. Омонимите в терминологията на изобразителното изкуство. – Езиковедски изследвания: Нац. науч. конф. - 70 год. от рождението на проф. Русин Русинов, В. Търново, 1-2 юни 2000 г, В. Търново: Faber. 2001, цит. на с. 195, ISBN 954-775-002-Х, COBISS.BG-ID: 1038215396.

2. Ватева В. Фразеологични единици с компонент глагол за движение. – В: Езиковедски изследвания: Нац. науч. конф. - 70 год. от рождението на проф. Русин Русинов, В. Търново, 1-2 юни 2000 г, В. Търново: Faber. 2001, цит. на с. 393, ISBN 954-775-002-Х, COBISS.BG-ID: 1038215396.

3. Вачкова К. Тенденции в съвременната българска личноименна система. – В: Езиковедски изследвания: Нац. науч. конф. - 70 год. от рождението на проф. Русин Русинов, В. Търново, 1-2 юни 2000 г, В. Търново: Faber. 2001, цит. на с. 131, ISBN 954-775-002-Х, COBISS.BG-ID: 1038215396.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/