Фонетика и фонология на българския език. Велико Търново: Университетско изд. “Св. св. Кирил и Методий”, 2002, 380 с. ISBN 954-524-323-6, COBISS.BG-ID 1039147748


Вътов, Върбан (2002) Фонетика и фонология на българския език. Велико Търново: Университетско изд. “Св. св. Кирил и Методий”, 2002, 380 с. ISBN 954-524-323-6, COBISS.BG-ID 1039147748 Велико Търново: Университетско изд. “Св. св. Кирил и Методий”


 
  Книга
 говорен звук, фонема, фонетична дума, сричка, звуков закон, вокали, консонанти
 Издадено
  25198
 Върбан Вътов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/