Нравствеността - начин на живот. – Педагогически алманах, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2003," № 1-2, с. 344-347. ISSN 1310-358Х COBISS.BG-ID 1166843876


Кръстева, Антония (2003) Нравствеността - начин на живот. – Педагогически алманах, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2003," № 1-2, с. 344-347. ISSN 1310-358Х COBISS.BG-ID 1166843876 сп. Педагогически алманах, бр. 1-2, В. Търново, с. 344.


 В статията се разглеждат нравствените характеристики на личността.
  Статия
 нравственост
 Издадено
  2519
 Антония Кръстева

2. Дончева, Ю. Дефинитивни същностни и функционални измерения на резилиентността чрез българските детски народни игри в прехода между предучилищна и начална училищна възраст. Национална научно-практическа конференция по психология - теория и практика Варна, 2016, стр. 54, ISSN: 2367-508X COBISS.BG-ID 1278757092

1. Дончева, Ю. Консолидиращите функции на българските фолклорни игрив предучилищна възраст (189 игри и броилки с вариантите им). Печатна база при Русенски университет, МЕДИАТЕХ - Плевен, 2014 с. 27-28, ISBN 978-619-7071-84-9 COBISS.BG-ID 1266657508

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/