Резултати от социално-психологично изследване на състоянието на морално-волевата подготовка на курсантите от ВНВУ “В.Левски”. Сб. “Научни трудове” на ВНВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 1986, кн. 16, с.184- 192, ISSN 0861-9115, COBISS.BG-ID 1247779812


Бораджиева, Елена (1986) Резултати от социално-психологично изследване на състоянието на морално-волевата подготовка на курсантите от ВНВУ “В.Левски”. Сб. “Научни трудове” на ВНВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 1986, кн. 16, с.184- 192, ISSN 0861-9115, COBISS.BG-ID 1247779812 Велико Търново


 В доклада се обсъждат резултати от проучване на морално-волевата подготовка на курсантите за изпълнение на професионалния им дълг. Посочени са слабости в процеса на обучение и възпитание и са направени препоръки за подобряване на морално-волевата подготовка във военното училище.
  Доклад
 морално-волева подготовка, войнски дълг, учебно-възпитателна дейност
 Издадено
  25177
 Елена Бораджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/