Синхронизиран, синтетичен модел на взаимозависимостта между работна заплата и печалба


Златева, Добринка (2000) Синхронизиран, синтетичен модел на взаимозависимостта между работна заплата и печалба сп. Икономическа мисъл, 2000, бр. 2, с. 75 – 83. ISSN 0013-2993 RePEc, CEEOL, ERIH PLUS, Journal of Economic Literature/EconLit, издания на Американската икономическа асоциация (АЕА )


 Статията разработва синхронизиран, синтетичен моделна взаимозависомостта между работна заплата и печалба, което по същество е модел на факторно-доходово разпределение
  Статия
 работна заплата, печалба, фактори, доходи взаимозависимост
 Издадено
  25175
 Добринка Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/