Църквата “Св. Атанасий” в Арбанаси и традициите на епирското ателие., В. Търново, Праксис 2005, ISBN 954 439 009 4 COBISS.BG-ID – 1291033572


Ръцева-Христова, Светозара (2005) Църквата “Св. Атанасий” в Арбанаси и традициите на епирското ателие., В. Търново, Праксис 2005, ISBN 954 439 009 4 COBISS.BG-ID – 1291033572 Велико Търново


 
  Монография
 Арбанаси, стенописи


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  25155
 Светозара Ръцева-Христова

18. Manopoulos, G., On the Term “Daskal” and the Chronological Systems in Use in Some Inscriptions from Arbanassi, Bulgaria* Текстове, надписи, образи, Изкуствоведски четения 2016, т. I – Старо изкуство, Институт за изследване на изкуствата, БАН, София, 2017, ISBN: 9789548594653, c. 189, Бел. 7,190, бел. 8 , с. 190, бел. 9 COBISS.BG-ID - 1279356900

16. Cvetković, В., The Living (and the) Dead: Imagery of Death in Byzantium and the Balkans - In: Ikon, Journal of Iconographic Studies, vol. 4, Brepols Publishers, Belgium 2014, ISSN:1846-8551, p.38, n.55 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:V0nXYy_YDrgJ:https://www.scribd.com/doc/238630855/Cvetkovic-Death-in-Art-Byzantium-Balkans&hl=en&gl=bg&strip=1-

17. Бакалова, Е., Една неизвестна химнографска композиция от стенописите в Арбанаси.// Сб. в чест на 80-годишнината на проф. протопрезвитер д-р Николай Шиваров. УИ "Св. св. Кирил и Методий" - В. Търново, 2014,с. 412, ISBN 978-954-524-982-2, COBISS.BG-ID - 1274111972

15. ЖивковиЋ, M. Свети Сисоje над гробом Александра Великог. Jедна монашка тема поствизантиjске уметности и Њени примери у српском сликарству ХVІІ века *Зборник радова Византолошког института L, 2013 Recueil des travaux de l’Institut d’études byzantines L, 2013, УДК: 75.046.3:271.222(497.11)-526.62 DOI: 10.2298/ZRVI1350913Z, с.920,б. 35http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0584-9888/2013/0584-98881302913Z.pdf

13. Колушева, М. Патронната икона на св. Димитър от Бобошевския манастир// Проблеми на изкуството, кн. 1/2012 с. 32 - 40, б.. 26, ISSN: 0032-9371 COBISS.BG-ID - 1119667172

14. Корпус на стенописите от ХVІІ век в България, ред. Б. Пенкова, Цв. Кунева, София, 2012, с. 153 ISBN: 9789548594387 COBISS.BG-ID - 1250355428

10. Ангелов, А. Светци литургисти и техните свитъци в българска та монументална живопис от ХVІ–ХVІІ век / 67-83. - Collegium Historicum Т. 1, София ИК Гутенберг 2011, с. 69, б. 14, с. 72, б.39, с. 74, б. 53, с. 74, б.59 ISBN 978-954-617-115-3 COBISS.BG-ID - 1246946020

11. Мутафов, Е. Новооткрит криптограф* от църквата на Арбанашкия манастир „Успение Богородично“ сб. Етрополската книжовна школа и българският 17 век, С. 2011, с.47, бел.20 , ISBN: 9789545231216 9545231211 COBISS.BG-ID - 1239434724

12. Събев, П., Страстният цикъл в българската стенна живопис през ХVІІ век. В. Търново 2011, с.14, б.36, с. 42, б. 50, с. 104, б.3, с.120, б. 52, ISBN 978-954-427-951-6 COBISS.BG-ID - 1239052260

8. Гергова, И., Рецензия на книгата на Д. Косева Триптиси поменници от Арбанаси, В. Търново, 2007, Проблеми на изкуството 1/2008, ISSN: 0032-9371 COBISS.BG-ID-1119667172

9. Попова, Е., Гръцки зографи по българските земи (XV-XIXв.). В: Гръцки зографи в България след 1453 г., София 2008, с.32, бел.41, ISBN: 978-954-8594-12-7 COBISS.BG-ID - 1289964772

4. Kyriakoudis. E. N., The Scene of the Martyrdom of Saint Demetrios in Post- Byzantine Art, Зограф 31, Београд 2006-2007, с. 210, бел.62 ISSN 0350-1361, UDK 7 /091/ 04-17, Цит. с. 210, http://doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0350-1361

5. Николова, Г., Новоразкрити стенописи от притвора на на манастирската църква "Успение Богородично" в Арбанаси Проблеми на изкуството 1/2007, с. 53, бел.12, ISSN:0032-9371 COBISS.BG-ID - 1119667172

6. Тютюнджиев, И. Търновската митрополия през XV-XIX в. Велико Търново: Ровита, 2007. ISBN 954-8914-20-4; Цит. с. 148. с. 246, бел. 4 COBISS.BG-ID - 1243726564

7. Тютюнджиев, И., Търновският епископат XII-XXI в., Ровита В. Търново 2007, с. 148, ISBN 978-954-8914-22-2 COBISS.BG-ID - 1227418340

1. Вачев, Х. Църковният ансамбъл в Арбанаси. Варна 2006, с. 80, бел.25, с. 85, б.168, с. 85, б. 169 ISBN: 10: 954 579 586-7 COBISS.BG-ID - 1242889188

2. Гергова, И., Е. Попова, Е. Генова, Н. Клисаров, Корпус на стенописите в България от ХVIII в. София. 2006, с. 147, ISBN 10: 954-322-001-8, COBISS.BG-ID - 1242739428

3. Геров, Г., Светозара Ръцева. Църквата „Св. Атанасий“ в Арбанаси и традициите на епирското ателие., Проблеми на изкуството, София, 3- 2006, 61, ISSN: 0032-9371 COBISS.BG-ID-1119667172

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/