Стенописите от арбанашките църкви.//Арбанаси.,Борина, София, 2003, 47-89, ISBN 954 500 095 3.COBISS.BG-ID 1041002468


Ръцева-Христова, Светозара (2003) Стенописите от арбанашките църкви.//Арбанаси.,Борина, София, 2003, 47-89, ISBN 954 500 095 3.COBISS.BG-ID 1041002468 София


 
  Част от книга / Глава от книга
 Арбанаси, стенописи


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  25154
 Светозара Ръцева-Христова

2. Кунева, Ц. Житийните цикли на св . Георги в арбанашките църкви „Св. Димитър” и „Рождество Христово”, в Проблеми на изкуството 2/2010, с. 20, б. 11, с. 21, б. 18, с. 22, б. 32, ISSN: 0032-9371 COBISS.BG-ID - 1182039524

1. Вачев, Х. Църковният ансамбъл в Арбанаси. Варна 2006,с. 84, бел. 141, с.85, б. 179, ISBN: 10: 954 579 586-7 COBISS.BG-ID - 1242889188

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/