“Сравнителна характеристика на някои международни програми, целящи подобряване качеството на живот на диабетноболните”, 134 -138с., Сборник от научно-практическа конференция, 9-12.09.2007г: Лозенец, “Социални изследвания”, изд. Фабер, В. Търново, 2007, международна научнопрактическа конференция “България в Европа”, БАН/Стопански ф-т, COBISS.BG-ID 12285406440-2007


Стоянова, Стела (2007) “Сравнителна характеристика на някои международни програми, целящи подобряване качеството на живот на диабетноболните”, 134 -138с., Сборник от научно-практическа конференция, 9-12.09.2007г: Лозенец, “Социални изследвания”, изд. Фабер, В. Търново, 2007, международна научнопрактическа конференция “България в Европа”, БАН/Стопански ф-т, COBISS.BG-ID 12285406440-2007 "Фабер", ВТ ISBN 978 954 775 877 3 COBISS.BG-ID 1228540644


 Сравнителен анализ на някои диабетни програми.
  Статия
 диабет


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  25152
 Стела Стоянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/