За необходимостта от формиране на лидерски качества у спортните специалисти.В: Сборник доклади от юбилейна научна конференция на Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий" на тема "Образованието в глобализиращия се свят", 15-17 октомври 2004 год.с.205-210 ISBN 954-775-442-4, COBISS.BG-ID 1044178148


Бораджиева, Елена (2004) За необходимостта от формиране на лидерски качества у спортните специалисти.В: Сборник доклади от юбилейна научна конференция на Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий" на тема "Образованието в глобализиращия се свят", 15-17 октомври 2004 год.с.205-210 ISBN 954-775-442-4, COBISS.BG-ID 1044178148 Велико Търново


 Спортните педагози и треньори е необходимо да създават мотивация и да увличат младите хора за спортни занимания в училище и за тренировки в спортните клубове. Формирането на лидерски качества у студентите от специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт" е условие те да могат да способстват за физическото възпитание на подрастващите.
  Доклад
  развитие на личността, лидерски качества
 Издадено
  25148
 Елена Бораджиева

1. ЦОНКОВА, Д. Съвременни аспекти на професионалната подготовка на спортния педагог. В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2006, с.32, ISBN: 978-954-524-537-4, COBISS.BG-ID 1242741476

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/