Лидерство и лидерски качества у личността. В: “Кинезиология - 2002” на ВТУ ”Св.Св. Кирил и Методий”,Велико Търново, 2002, с.47- 81, ISBN 954-9689-08-5 COBISS.BG-ID 1040309732


Бораджиева, Елена (2002) Лидерство и лидерски качества у личността. В: “Кинезиология - 2002” на ВТУ ”Св.Св. Кирил и Методий”,Велико Търново, 2002, с.47- 81, ISBN 954-9689-08-5 COBISS.BG-ID 1040309732 Велико Търново


 В доклада се разглежда феноменът лидерство. Обсъждат се лидерските качества и условията за тяхното развитие.
  Доклад
 лидерство, лидерски качества
 Издадено
  25145
 Елена Бораджиева

1. Пеев, Ил., Александров, Ив. Наблюдение върху развитието на качеството честност в процеса на лидерската подготовка на курсантите от ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”, в Сборник научни трудове на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”, кн.4/ 2007, Варна, с.144, ISSN 1312-0867, COBISS.BG-ID 1121171940

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/