Резултати и изводи от проучване на причините за откомандироване на курсанти от ВВОВУ "Васил Левски".В: Сб.“Морски научен форум“ от Научна сесия на ВВМУ “Н. Вапцаров” с международно участие, Варна, 1998 г, с.236-241, COBISS.BG-ID 1121286884


Бораджиева, Елена (1998) Резултати и изводи от проучване на причините за откомандироване на курсанти от ВВОВУ "Васил Левски".В: Сб.“Морски научен форум“ от Научна сесия на ВВМУ “Н. Вапцаров” с международно участие, Варна, 1998 г, с.236-241, COBISS.BG-ID 1121286884 Варна


 На базата на проучване на пет випуска курсанти се обобщават и анализират причините за напускане на курсантите. На тази база се правят препоръки за подобряване на начина на живот във военноучебната среда.
  Доклад
 причини за откомандироване, начин на живот във военна среда
 Издадено
  25143
 Елена Бораджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/