Конструктивисткият подход в обучението по "Лидерство".Във: Военно-научен форум 2008 с международно участие. Т. 2, В. Търново : НВУ „В. Левски”, 2008, с.82-. ISSN 1313-0390; COBISS.BG-ID 1181222628


Бораджиева, Елена (2008) Конструктивисткият подход в обучението по "Лидерство".Във: Военно-научен форум 2008 с международно участие. Т. 2, В. Търново : НВУ „В. Левски”, 2008, с.82-. ISSN 1313-0390; COBISS.BG-ID 1181222628 Велико Търново


 Статията е по темата за ефективността на ученето и междуличностните отношения в процеса на образователната дейност. Конкретната цел на научната разработка е разкриване на възможностите за прилагане на конструктивисткия подход при обучението по учебната дисциплина „Лидерство”. В теоретичен аспект са изяснени същността на лидерството като социален феномен и основните принципи на конструктивизма като течение в педагогиката. Идентифицирани са основните характеристики, които са особено важни за развитието на комуникативна компетенция на лидера. На базата на опита в НВУ „В. Левски” за нуждите на практиката е предложена принципна Констуктивистка рамка на обучението по „Лидерство” .
  Доклад
 конструктивисткия подход, лидерско изграждане
 Издадено
  25140
 Елена Бораджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/