Социално-икономически проблеми на диабетноболните в България : дисертация за присъждане на образователна и научна степен „Доктор”. – София : Специализиран научен съвет по Отраслова и фирмена икономика при ВАК. Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий,2008. – 200 с.


Стоянова, Стела (2008) Социално-икономически проблеми на диабетноболните в България : дисертация за присъждане на образователна и научна степен „Доктор”. – София : Специализиран научен съвет по Отраслова и фирмена икономика при ВАК. Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий,2008. – 200 с. университетско издателство, Велико Търново Здравно осигуряване - България - социално-икономически проблеми - дисертации COBISS.BG-ID - 1247824868 Социални грижи - България - дисертации Диабет - социални проблеми - дисертации България - социално осигуряване COBISS.BG-ID - 1247824868


 Социално-икономически анализ на потребностите на лица с диабет.
  Дисертация
 диабет
 Издадено
  25113
 Стела Стоянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/