Фактори, влияещи върху процеса на социализация на малкия ученик. – Начално образование, 2002, № 1, с. 66-70, ISSN 0204-4951 COBISS.BG-ID 1157238244


Кръстева, Антония (2002) Фактори, влияещи върху процеса на социализация на малкия ученик. – Начално образование, 2002, № 1, с. 66-70, ISSN 0204-4951 COBISS.BG-ID 1157238244 сп. Начално образование, бр. 1, с. 66.


 Статията е опит да разкрие процеса на социализация на малкия ученик.
  Статия
 социализация
 Издадено
  2511
 Антония Кръстева

10. Doncheva, J. PRINCIPLES AND APPROACHES FOR SELECTION AND STRUCTURING OF KNOWLEDGES IN THE LESSON OF ‘AROUND THE WORLD. PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58, book 6.2., pp: 17. FRI-2G.405-1-PP-01

9. Doncheva. J. OVERCOMING DISCRIMINATION MODEL AMONG SMALL STUDENTS.htpps://www.researchgate.net/338188111, pp: 3

8. Дончева, Ю. Преодоляване на бариерите чрез интегриране образа на етнически Другия в началния етап на българското образование. В: Сборник с доклади от научна конференция „Хармония в различията“, София, 2018, pp. 298- 305. https://www.researchgate.net

6. Дончева, Ю. Българските детски фолклорни игри в съвременната педагогическа теория и практика на детската градина. В сб.: Образование и възпитание за утре, С., с. 414-426.

7. Дончева, Ю. Компаративен анализ на професионално- практическото обучение на студентите от педагогическите факултети у нас и в чужбина. В сб.: Университетската дидактика и подготовката на учителите в нашето съвремие. РУ „Ангел Кънчев, с. 47-64.

2. Дончева, Ю. Интегриране образа на етнически другия в началния етап на българското образование. В сб.: Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ Васил Левски, В. Търново, 2014, Т. 13, с. 8, ISSN: 1314-1937 COBISS.BG-ID 1274588388

3. Дончева, Ю. Консолидиращите функции на българските фолклорни игрив предучилищна възраст (189 игри и броилки с вариантите им). Печатна база при Русенски университет, МЕДИАТЕХ - Плевен, 2014 с. 37, ISBN 978-619-7071-84-9 COBISS.BG-ID 1266657508

4. Дончева, Ю. Съдържание на съставките на учениковата личност, типични за формиране в учебно-възпитателния процес по човекът и обществото. В сб.: Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ Васил Левски, В. Търново, 2014, Т 13, с. 15 ISSN: 1314-1937 COBISS.BG-ID 1274589156.

5. Дончева, Ю., И. Илиева. Българските фолклорни игри в детската градина и началното училище. В сб.: Научни трудове на Русенски университет, Т. 53, серия 8.2., с. 128.

1. Дончева, Ю. Интегрирование детей других национальностей на начальном этапе образования в Болгарии. В сб.: ХІІ Международных педагогических чтений. Волгоград, Русия, с. 118-119.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/