Социални детерминанти, физическо развитие и дееспособност - връзки и зависимости. - В: Научните изследвания в социалната работа: състояние и приложение. София: ГорексПрес, 2005, с. 91-103. ISBN 954-616-152-7 (COBISS.BG-ID 1044369380)


Пулова-Ганева, Юлия (2005) Социални детерминанти, физическо развитие и дееспособност - връзки и зависимости. - В: Научните изследвания в социалната работа: състояние и приложение. София: ГорексПрес, 2005, с. 91-103. ISBN 954-616-152-7 (COBISS.BG-ID 1044369380) Издателство "ГорексПрес", София


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Социални дейности

Social sciences, economic sciences and law Social Work

 Издадено
  25090
 Юлия Пулова-Ганева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/