Медико-социални проблеми на ромските деца. - В: Социална работа с деца и семейства. София: ГорексПрес, 2005, с.110-115. ISBN 954-616-145-4 (COBISS.BG-ID 1043239652)


Пулова-Ганева, Юлия (2005) Медико-социални проблеми на ромските деца. - В: Социална работа с деца и семейства. София: ГорексПрес, 2005, с.110-115. ISBN 954-616-145-4 (COBISS.BG-ID 1043239652) Издателство "ГорексПрес", София


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Социални дейности

Social sciences, economic sciences and law Social Work

 Издадено
  25086
 Юлия Пулова-Ганева

1. Демирева, Теодора (2011) Социално включване на децата: общи насоки и национални приоритети. - В: Социално включване. В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 83-128. ISBN 978-954-524-812-2 (COBISS.BG-ID 1240264676) (цитирано на с. 128)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/