Структура и функции на човешкия организъм: Учебник за ВУЗ: Ч. 1. В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 1999, 296 с. ISBN 954-524-213-2 (COBISS.BG-ID 1034428900)


Пулова-Ганева, Юлия (1999) Структура и функции на човешкия организъм: Учебник за ВУЗ: Ч. 1. В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 1999, 296 с. ISBN 954-524-213-2 (COBISS.BG-ID 1034428900) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  25061
 Юлия Пулова-Ганева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/