Социална работа с рискови групи: социални аспекти и социална работа с рискови групи. Габрово: Унив. изд. "В. Априлов", 2008, 188 с. ISBN 978-954-683-398-3 (COBISS.BG-ID 1245518052)


Пулова-Ганева, Юлия (2008) Социална работа с рискови групи: социални аспекти и социална работа с рискови групи. Габрово: Унив. изд. "В. Априлов", 2008, 188 с. ISBN 978-954-683-398-3 (COBISS.BG-ID 1245518052) Унив. изд. "В. Априлов", Габрово


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки Социални дейности

Social sciences, economic sciences and law Social Work

 Издадено
  25057
 Юлия Пулова-Ганева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/