Практикум по социална работа. / Милена Йоргова, Силвана Милева - Изд. "Фабер", В.Търново, 232 с. ISBN 978-954-400-459-0 (COBISS.BG-ID 1236493028)


Пулова-Ганева, Юлия (2011) Практикум по социална работа. / Милена Йоргова, Силвана Милева - Изд. "Фабер", В.Търново, 232 с. ISBN 978-954-400-459-0 (COBISS.BG-ID 1236493028) Издателство "Фабер", В.Търново


 Учебното пособие представя систематизирани знания за възрастовите особености и спецификата в предоставянето на социални услуги на старите хора. Разглежда механизмите на стареене; заболеваемостта в напреднала и старческа възраст; профилактиката на преждевременното стареене и старостта; психологическите аспекти на старостта; качеството на живот и качеството на грижата за старите хора; нормативната рамка, организацията и управлението на социалните услуги за стари хора.
  Учебник / Учебно помагало
 стари хора, стареене, качество на живот, качество на грижата, социални услуги


Социални, стопански и правни науки Социални дейности

Social sciences, economic sciences and law Social Work

 Издадено
  25055
 Юлия Пулова-Ганева

1. Кънчева, Калина (2015) Осигуряване на достъпна среда при грижите за лежащо болни лица в домашни условия. - В: Предизвикателства пред социалното включване на хората с увреждания. В. Търново: Фабер, 2015, с. 112-131, ISBN 978-619-00-0383-0 (COBISS.BG-ID 1276539876)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/