Екипната учебна дейност в контекста на началното обучение по български език (в съавторство М. Мандева). – Начално училище, 2002, № 6, с. 27-44, ISSN 1310 0572; – Начално училище, 2003, № 1, с. 37-53, ISSN 1310 0572 COBISS.BG-ID 1160553444


Кръстева, Антония (2002) Екипната учебна дейност в контекста на началното обучение по български език (в съавторство М. Мандева). – Начално училище, 2002, № 6, с. 27-44, ISSN 1310 0572; – Начално училище, 2003, № 1, с. 37-53, ISSN 1310 0572 COBISS.BG-ID 1160553444 сп. Начално училище,бр. 6, бр.1, с. 27; с. 37.


 Акцентът на студията е върху възможностите на екипното обучение по български език в началното училище.
  Студия
 екипно обучение
 Издадено
  2503
 Антония Кръстева

3. Иванова, Л. Етикетна лексика в началното училище. – Начално училище, № 2, с. 97, ISSN 1310-0572

2. Йорданова, Д. Преодоляване на диалектичната редукция в речта на учениците (І – ІV клас), В. Търново, Фабер, 2005, с. 116, ISBN: 954-775-468-8 (в литература)

1. Йорданова, Д. Възможности за преодоляване на диалектната редукция в речна на учениците от I - IV клас чрез екипно обучение. В сб. 20 години Педагогически факултет. Образованието в глобализиращия се свят. В. Търново, 2004 , с. 133, ISBN - 978-954-524-608-1 COBISS.BG-ID 1228218596

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/