Сравнителен анализ на физическото развитие и дееспособност на ученици от български и ромски произход. Сб. от Национална конференция "Децата, семейството, училището и обществото в началото на XXI век: Реалности, перспективи, решения", Пловдив, 30-31 март 2007 г. Ред. Сл. Савов и др. София: Камея Дизайн ООД, 2007, с. 74-81. ISBN 978-954-629-008-3 (COBISS.BG-ID 1229507300)


Пулова-Ганева, Юлия (2007) Сравнителен анализ на физическото развитие и дееспособност на ученици от български и ромски произход. Сб. от Национална конференция "Децата, семейството, училището и обществото в началото на XXI век: Реалности, перспективи, решения", Пловдив, 30-31 март 2007 г. Ред. Сл. Савов и др. София: Камея Дизайн ООД, 2007, с. 74-81. ISBN 978-954-629-008-3 (COBISS.BG-ID 1229507300) Издателство "Камея Дизайн ООД", София


 
  Доклад
 физическо развитие, физическа дееспособност


Социални, стопански и правни науки Социални дейности

Social sciences, economic sciences and law Social Work

 Издадено
  25021
 Юлия Пулова-Ганева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/