Дискриминация и неравенство във висшето образование. Сб. от Научно-практическа конференция "Социални изследвания", Лозенец, 9-12 септември 2007 г. Ред. Н. Радев, С. Будева, С. Стоянова. Велико Търново: Фабер, 2007, с. 160-168. ISВN 978-954-775-877-3 (COBISS.BG-ID 1228540644)


Пулова-Ганева, Юлия (2007) Дискриминация и неравенство във висшето образование. Сб. от Научно-практическа конференция "Социални изследвания", Лозенец, 9-12 септември 2007 г. Ред. Н. Радев, С. Будева, С. Стоянова. Велико Търново: Фабер, 2007, с. 160-168. ISВN 978-954-775-877-3 (COBISS.BG-ID 1228540644) Издателство "Фабер", В. Търново


 
  Доклад
 дискриминация, неравенство, образование


Социални, стопански и правни науки Социални дейности

Social sciences, economic sciences and law Social Work

 Издадено
  25020
 Юлия Пулова-Ганева

1. Бенчев, Николай. Дискриминация, толерантност и междукултурен диалог в образованието. - В: Социални изследвания 2017 [Електронен ресурс], Велико Търново: Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2018, с. 117-121. ISBN 987-619-208-171-3 (COBISS.BG-ID 1289813476) Online < http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=2858&zid=11> (цитиранo на с.117 и с.121)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/