Антропометричен статус и биологично развитие при български и ромски ученици. Сб. от Научна конференция с международно участие "25 години Педагогически факултет", Велико Търново, 6-7 ноември 2009 г. Ред.Пл. Легкоступ, Ж. Карапенчев и др. Велико Търново: Фабер, 2010, с. 574-580. ISBN 978-954-400-422-4 (COBISS.BG-ID 1236540644)


Пулова-Ганева, Юлия (2010) Антропометричен статус и биологично развитие при български и ромски ученици. Сб. от Научна конференция с международно участие "25 години Педагогически факултет", Велико Търново, 6-7 ноември 2009 г. Ред.Пл. Легкоступ, Ж. Карапенчев и др. Велико Търново: Фабер, 2010, с. 574-580. ISBN 978-954-400-422-4 (COBISS.BG-ID 1236540644) Издателство "Фабер", В.Търново


 
  Доклад
 антропометричен статус, биологично развитие


Социални, стопански и правни науки Социални дейности

Social sciences, economic sciences and law Social Work

 Издадено
  25019
 Юлия Пулова-Ганева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/