Социално включване, толерантност и междукултурен диалог. - Дни на науката' 2011, 2011, 2, с. 36-40. Print ISSN 1314-2283 (COBISS.BG-ID 1232486884 и национален референтен списък )


Пулова-Ганева, Юлия (2011) Социално включване, толерантност и междукултурен диалог. - Дни на науката' 2011, 2011, 2, с. 36-40. Print ISSN 1314-2283 (COBISS.BG-ID 1232486884 и национален референтен списък ) Издателство "Фабер", В.Търново


 
  Статия
 социално включване, толерантност, междукултурен диалог


Социални, стопански и правни науки Социални дейности

Social sciences, economic sciences and law Social Work

 Издадено
  25006
 Юлия Пулова-Ганева

1. Бенчев, Николай. Дискриминация, толерантност и междукултурен диалог в образованието. - В: Социални изследвания 2017 [Електронен ресурс], Велико Търново: Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2018, с. 117-121. ISBN 987-619-208-171-3 (COBISS.BG-ID 1289813476) Online < http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=2858&zid=11> (цитиранo на с.117 и с.121)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/