Изобразително изкуство – IІI-ви клас, (съавтор с Лучия Ангелова), Одобрен със заповед N РД 09-1337/31.08.2004 г. на МОН, София, издателство Просвета, 2004, 92 стр., ISBN 954-01-1585-Х, ISBN 954-01-1573-6; COBISS.BG-ID 1042497252, рец: Мариета Савчева, Анелия Асенова,


Легкоступ, Пламен (2004) Изобразително изкуство – IІI-ви клас, (съавтор с Лучия Ангелова), Одобрен със заповед N РД 09-1337/31.08.2004 г. на МОН, София, издателство Просвета, 2004, 92 стр., ISBN 954-01-1585-Х, ISBN 954-01-1573-6; COBISS.BG-ID 1042497252, рец: Мариета Савчева, Анелия Асенова, издателство Просвета, София


 Учебник по Изобразително изкуство за 3-ти клас. Концепцията за учебника включва изграждане на педагогически стратегии опиращи се на комплексното въздействие на изобразителното изкуство чрез системни подходи, при които се отчитат интеграционни знания, съдействащи за художествено-изобразителните дейности на учениците и тяхното интелектуално развитие.
  Учебник / Учебно помагало
 Учебник, Изобразително изкуство, 3-ти клас


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  250
 Пламен Легкоступ

2. Михайлова – Недкова, Гергана. Специфични особености при възприемане на илюстрацията от децата и учениците в учебното съдържание на книгите за учителя.- // Електронно списание за наука, култура и образование, 2014, 2, с. 61- 66.

1. Цанкова, Милена И., Л. С. Димитрова. Интегративните връзки на методиката на обучение по природознание и родинознание с методиката на обучение по изобразително изкуство. Сб. Интегративни връзки в обучението на студентите. Ш., УИ ”Епископ К. Преславски”, 2013г, с. 72-110. ISBN 978-954-577-837-7. (Студия)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/