Социално включване на уязвими етнически малцинства. - В: Социално включване. В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 129-172. ISBN 978-954-524-812-2 (COBISS.BG-ID 1240264676)


Пулова-Ганева, Юлия (2011) Социално включване на уязвими етнически малцинства. - В: Социално включване. В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 129-172. ISBN 978-954-524-812-2 (COBISS.BG-ID 1240264676) Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново


 
  Студия
 социално включване, уязвими етнически малцинства


Социални, стопански и правни науки Социални дейности

Social sciences, economic sciences and law Social Work

 Издадено
  24999
 Юлия Пулова-Ганева

1. Тодорова, Теодора (2015) Социално включване на лицата с увреждания в България: възможности и предизвикателства. - В: Предизвикателства пред социалното включване на хората с увреждания, Велико Търново: Фабер, 2015, с. 48-73, ISBN 978-619-00-0383-0 (COBISS.BG-ID 1276539876) (цитирано на с. 60)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/