Документи и материали за семинарни занятия по нова обща история


Мишев, Радослав (1977) Документи и материали за семинарни занятия по нова обща история В. Търново, ВТУ "Кирил и Методий", 1977 г., рецензент П. Горанов ,259 с. Р. Мишев е съставител на темите от част втора, с. 121 - 249. COBISS.BG-ID 1089125604


 Христоматията е предназначена за обучението на студентите от направлението История и археология по нова обща история Освен това тя е методическо помагало за обучение по нова обща история във ВУЗ и средното училище. Съставителят е включил документи, справочни извадки, таблици и руги материали по основните теми от лекционния курс по дисциплината. След всяка документална, справочна и друга единица е посочен използваният източник.
  Учебник / Учебно помагало
 Съюзен съвет, конституция, Съюз на тримата императори, Бисмарк, колониална система


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  24975
 Радослав Мишев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/