Стела Монева Stela Moneva Някои страни в механизма на вземане на решения при античната демокрация.


Монева, Стела (1984) Стела Монева Stela Moneva Някои страни в механизма на вземане на решения при античната демокрация. B: Юбилеен сборник "20 години Великотърновски университет (1963–1983)", Научна сесия (секция "История"), Велико Търново, 17–18 ноември 1983 г. Ред. кол. П. Горанов и др., Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1984, кн. 3, История, с. 33–41, ISBN–Безпл. COBISS.BG-ID 1102602212


 Изследвана е част от особеностите на управленческия процес. Разгледани са етапите от цикъла на вземане на решения в демократична Атина. Показана е ролята на ораторите при вземане на решенията и вероятността за вземане на неправилни решения.
  Доклад
 демократична Атина, етапи, процедури, решения, оратори
 Издадено
  24972
 Стела Монева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/