Обучение на българи в руските военноучебни заведения от Освобождението до края на XIX век


Мишев, Радослав (1983) Обучение на българи в руските военноучебни заведения от Освобождението до края на XIX век Военноисторически сборник, 1983, № 6, с. 49 - 59, ISSN 0204-4080


 Статията се базира на сведения от българските и руски архивни фондове. Авторът създава представа за характера, мащабите и структурните специфики на обучението на българи в руските военноучебни заведения и специализации към военните части. Изтъква се отзивчивостта на компетентните руски институции към българските възпитаници, което дава възможност и на по-бедни представители на българсдкия народ да следват в Русия. Прилага се и статистика на български възпитаници в руските военноучебни заведения през учебната 1882/1883 г.
  Статия
 Русия, военноучебни заведения, кадетски корпус, България


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  24951
 Радослав Мишев

3. Росица Ангелова. Лицата на руската дипломация в България (1879 – 1915). – В: Понятия, ценности, промени. Историята:време и реалности, том 8, МОМН, ШУ”Епископ Константин Преславски”, ДИПКУ-Варна, Варна, 2012 г., рецензент Ж. Стоянов, научен редактор Р. Мишев, съст. и отг. ред. В. Великов, цит. с.422 – 423. ISBN 978-954-400-664-8

2. Танчев Ив. Българи в европейски военноучебни заведения /1878-1912/р Исторически преглед, 2000, № 5-6, цит. с. 194, 196 ISSN 0323-9748

1. Палангурски М. България в балканската политика на Русия /1899-1903 г./ - В. Търново, Издат. "Слово", рецензенти - доц. д-р Р. Мишев, доц. д-р М. Минчев, 1996 г., 318 с., цит. с. 118-119. ISBN 954-439-412-5

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/