Българо-австро-унгарски военни отношения /1879 - 1900 г./


Мишев, Радослав (1985) Българо-австро-унгарски военни отношения /1879 - 1900 г./ Военноисторически сборник, 1985, № 1, с. 61 - 83, ISSN 0204-4080


 Авторът разглежда военните отношения и връзки между България и Австро-Унгария в три етапа. Първоначално виенската дипломация се опитва да осуети българското военно разгръщане, но след идването на Стамболов на власт нещата се променят. Австро-Унгария увеличава влиянието си в София и се активизира българо-австро-унгарското военно и разузнавателно сътрудничество. Рязко се увеличават австро-унгарските военни доставки в Княжеството като дунавската монархия заема водещи позиции в превъоръжаването на българската армия. Повечето български офицери се учат и специализират на запад. В резултат на българо-руското помирение от 1896 г. отново се активират българо-руските военни връзки, без обаче да се ренебрегват контактите с Австро-Унгария и други западни страни.
  Студия
 военни отношения, Австро-Унгария, България, подполковник Манега, пушка "манлихер"


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  24948
 Радослав Мишев

4. Бисер Георгиев, Миражът за „Велика България“. Животът и дейността на д-р В. Радославов (1854 - 1929), Издателство „ИВИС“, В. Търново, 2016, 600 с., научен ред. проф. д.п.н. Т. Галунов, рецензенти - проф. д.и.н. Ив. Стоянов, доц. д-р В. Колев, цит. с.577. ISBN 978-619-205-026-9

3. Танчев Ив. Българи в европейски военноучебни заведения /1878-1912/.- Исторически преглед, 2000, № 5-6, цит. с. 194, 196. ISSN 0323-9748

2. Братанова, Хр. Чуждестранните военни доставки за българската армия през управлението на Стефан Стамболов /1887-1894 г./. - Военноисторически сборник, 1999, №1, цит. с. 7, 13. ISSN 0204-4080

1. Лалков М. България в балканската политика на Австро-Унгария 1878 - 1903, София, 1993 г., Унив. издат. "Св. Климент Охридски", Военноиздателски комплекс "Св. Георги Победоносец", ред. М. Калчева, цит. с. 612. ISBN 954-509-069-3 ВИК "Св. Георги Победоносец", isbn 954-07-0233-X УИ "Св. Климент Охридски"

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/