Bulgarien und Oesterreich-Ungarn (1879 - 1881 ). Politische Beziehungen


Мишев, Радослав (1985) Bulgarien und Oesterreich-Ungarn (1879 - 1881 ). Politische Beziehungen Sofia, Bulgarian Historical Review, 1985, № 1, p. 22-64, link: https//www.elsevier.com/search-results?guery=Bulgarian Historical Rewiew%2c Sofia%2c 1985%2c 1 8labels=alls page=/ ISSN 0204-8906


 Студията разглежда австро-.унгарската балканска политика като авторът откроява две доктрини - стремеж към териториално разширение с посока Македония и Солун и действия срещу балканските позиции на Русия. Първоначално дуалистичната монархия смята България за руско протеже и всячески саботира неговото развитие, особено във военната сфера. След като се проявяват първите проблеми в българо-руските отношения ,Австро-Унгария се пренастройва към тяхната експлоатация с оглед на своите цели. Затова Виена окуражава амбициите на княз Батенберг да увеличи своята власт. Събитията са разгледани на фона на опитите на Бисмарк да възстанови Съюза на тримата императори.
  Студия
 Австро-Унгария, България, Русия, укрепления, княз Батенберг, Бисмарк


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  24946
 Радослав Мишев

1. Palotas E. Machtpolitik und Wirtschaftsinteressen. Der Balkan und Russland in der oesterreichisch-ungarischen Aussenpolitik 1878-1895q Akademiai Kiado Budapest, 1995, 400 s., citt. s. 385. ISBN 963-05-6817-9

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/