Проблеми на международните отношения в края на XIX век.


Мишев, Радослав (1992) Проблеми на международните отношения в края на XIX век. //Сборник лекции за следдипломна квалификация на учители, В. Търново, 1992, с. 88 - 115. COBISS.BG-ID 1026456804


 Представени са основните проблеми на международните отношения в края на XIX и началото на ХХ век. Същевременно се отделя място на определящите акценти в развитието на европейската дипломатическа история. Проследени и коментирани са международните съюзи, както и завършването на колониалната подялба на света.
  Студия
 Съюз на тримата императори, международни отношения, Троен съюз, Антанта, колониална система


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  24935
 Радослав Мишев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/