История на Третата българска държава /1878 - 1944 г./


Мишев, Радослав (1993) История на Третата българска държава /1878 - 1944 г./ София, 1993 г., рец. А. Пантев, Л. Спасов, Издателство АМИ, 291 с. Р. Мишев е с означен дял на с. 54-78; 113-130; 209-220, ISBN 954-509-052-01


 Учебникът представлява второ преработено и допълнено издание на експерименталният учебник за XII клас на Националната гимназия за древни езици и култури в София. Р. Мишев е автор на четири глави Същевременно учебникът може да се използва т учители и широк кръг читатели. Характерни за него са преоценките на редица проблеми от българската история, а текстовете са издържани в строго научен стил.
  Учебник / Учебно помагало
 Политическа криза, Стефан Стамболов, Македония, ВМОРО, БЗНС


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  24930
 Радослав Мишев

1. Неделчев Н. Национална идея и държавност в българското историческо наследство. - Шумен, Унив. издат. "Епископ Константин Преславски", 2005 г., цит. с. 34. COBISS.BG-ID 1044018916

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/