Френската революция от края на XVIII век в българската историография до 9.IX.1944 г.


Мишев, Радослав (1992) Френската революция от края на XVIII век в българската историография до 9.IX.1944 г. В: България, Балканите и Европа. Доклади от конференцията, посветена на 65-год. от рождението на проф. д.и.н. Симеон Дамянов, В. Търново, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", ред. кол. Р. Попов, Г. Плетньов, Хр. Глушков, Р. Мишев, К. Пенчиков, 1992, с.46 - 58. COBISS.BG-ID 1026468068


 В статията са диференцирани и анализирани разгледаните автори и техните трудове в хронологично и проблемно отношение. Относно проблемната представителност на трудовете са обособени две групи - цялостни изследвания върху революцията и биографии на революционни дейци. Оценъчния подход се комбинира с представяне на особености, сходства и противоречия. В някои аспекти се прави и критична преоценка.
  Статия
 Френска революция, Г. Дерманчев, Н. Станев, И. Орманджиев, историография.


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  24926
 Радослав Мишев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/