Хабсбургският орел над Балканите


Мишев, Радослав (1992) Хабсбургският орел над Балканите В. Търново, Издат. "Абагар", ред. Е. Тонкова, 1992 г.142 с., ISBN 954-427-031-0


 Представени са епизоди от дейността на австро-унгтарската тайна дипломация и разузнавателни служби в България през 1878 - 1915 г. Сведенията за тази невидима страна на виенската политика са почерпени от австрийски архиви.Водещ мотив на автора е да допълни някои по-опростени престави за събития от българската история Показани са тайните инициативи на Австро-Унгария във връзка със Съединението, избора на принц Фердинанд Сакскобургготски и др.
  Монография
 Австро-Унгария, разузнавателни служби, Филип Валдапфел, Македония


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  24925
 Радослав Мишев

7. Бисер Георгиев, Миражът за „Велика България“. Животът и дейността на д-р В. Радославов (1854 - 1929), Издателство „ИВИС“, научен ред. проф. к.п.н. Т. Галунов, рецензенти - проф. д.и.н. И. Стоянов, доц. д-р В. Колев В. Търново, 2016, 600 с.,цит. на с. 345, 576. ISBN 978-619-205-026-9

5. Кацаров С. Австро-унгарският дуалистичен модел, Издат. „Иврай“, София, 2013, 276 с., редактор – Р. Константинова, цит. с. 151, 152, 161, 166, 270. ISBN 978-954-9388-44-6

6. Минков С. Добруджанският въпрос през Първата световна война: геополитически, политически и военностратегически обзор. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, рецензенти Р. Ангелова, В. Параскевов, научен ред. Б. Георгиев, Шумен, 2013 г. 372 с., Цит. с., 58, 353. ISBN 978-954-577-839-8

3. Мilosevic M. National security and intelligence-security system of the Republic of Bulgaria. - Vojno delo, Beograd, 2004, Vol. 56, № 4, pp. 32-53. ISSN 0042-8426

4. Попов Ж. Румъния и българският национален въпрос /Македония и Добруджа/ 1903 - 1913/, София, Македонски научен институт, 2004 г., 318 с., ред. Р. Попова, цит. с. 179-180, 196. ISBN 954-8187-66-3

1. Дончева Б., Н. Попова. Българска историческа литература 1990-1994. - Болгарский ежегодник - Болгарски щоричник - Български годишник, Т. II. Межреспубликанская научная ассоциация болгаристов. Культурно-просветительный центр "Васил Априлов". , Харьков - София, 1996, цит. с. 411

2. Палангурски М. България в балканската политика на Русия /1899 - 1903 г./. - В. Търново, Издат. "Слово", рецензенти - доц. д-р Р. Мишев, доц. д-р М. Минчев, 1996 г., 318 с., цит. с. 121, ISBN 954-439-412-5

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/