Макроикономика


Златева, Добринка (0) Макроикономика В. Търново: Фабер, 2010, с. 131 ISBN 978-954-9498-40-0 COBISS.BG-ID 1234080228


 Представя макроикономически проблеми – БВП, макроравновесие, икономически цикъл, инфлация, данъчно-бюджетна система и др.
  Учебник / Учебно помагало
 БВП, съвкупно търсене, съвкупно предлагане, икономически цикъл, инфлация, данъци, пари и др.
 Издадено
  24921
 Добринка Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/